§1 Postanowienia wstępne 

wersja dla spółek cywilnych i jednoosobowych działalności gospodarczych 

1. Sklep internetowy chemopak.sklep.pl, dostępny pod adresem internetowym chemopak.sklep.pl, prowadzony jest przez Jan Mikuła Brzestowa 2, 34-116 Spytkowice prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jan Mikuła Chemopak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6761023041, REGON  350850871 

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do KonsumentĂłw i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy SprzedaĹźy na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§2 Definicje 

1. Konsument â€“ osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, ktĂłrej przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. Sprzedawca â€“ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jan Mikuła Chemopak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6761023041, REGON  350850871 

Klient â€“ kaĹźdy podmiot dokonujący zakupĂłw za pośrednictwem Sklepu.

 1. Przedsiębiorca â€“ osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ktĂłrej odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, 
  wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 2. Sklep â€“ sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym chemopak.sklep.pl
 3. Umowa zawarta na odległość â€“ umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umĂłw na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środkĂłw porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 4. Regulamin â€“ niniejszy regulamin Sklepu.
 5. ZamĂłwienie â€“ oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza 
  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 6. Konto â€“ konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez  Klienta oraz informacje o złoĹźonych przez niego ZamĂłwieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji â€“ formularz dostępny w Sklepie, umoĹźliwiający utworzenie Konta. 

11. Formularz zamĂłwienia â€“ interaktywny formularz dostępny w Sklepie umoĹźliwiający złoĹźenie ZamĂłwienia, w szczegĂłlności poprzez dodanie ProduktĂłw do Koszyka oraz określenie warunkĂłw Umowy SprzedaĹźy, w tym sposobu dostawy i płatności. 

12. Koszyk â€“ element oprogramowania Sklepu, w ktĂłrym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a takĹźe istnieje moĹźliwość ustalenia i modyfikacji danych ZamĂłwienia, w szczegĂłlności ilości produktĂłw. 

13. Produkt â€“ dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy SprzedaĹźy między Klientem a Sprzedawcą. 

14. Umowa SprzedaĹźy â€“ umowa sprzedaĹźy Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę SprzedaĹźy rozumie się teĹź – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 

§3
Kontakt ze Sklepem 

 1. Adres Sprzedawcy: Jan Mikuła Chemopak, 34-116 Spytkowice, ul. Brzestowa 2
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: chemopak.sklep@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 604 909 190
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PKOBP 33 1020 2892 0000 5902 0421 2130
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 8:00 do 20:00
 7. §4 Wymagania techniczne 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamĂłwień na Produkty, niezbędne są: 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez

podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umoĹźliwiających realizację ZamĂłwienia bez zakładania Konta. 

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a takĹźe o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu. 
 5. §6
  Zakładanie Konta w Sklepie 
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych : imię, nazwisko, numer telefonu, adres dostawy.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w  Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma moĹźliwość w kaĹźdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego  tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczegĂłlności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. 
  §7
  Zasady składania ZamĂłwienia 

W celu złoĹźenia ZamĂłwienia naleĹźy: 

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem ZamĂłwienia, a następnie kliknąć przycisk „Do 
  koszyka” (lub równoznaczny) ;
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeĹźeli wybrano moĹźliwość złoĹźenia ZamĂłwienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamĂłwienia poprzez wpisanie danych odbiorcy ZamĂłwienia oraz adresu, na ktĂłry ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposĂłb dostarczenia 
  Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz 
  potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobĂłw płatności i w zaleĹźności od sposobu płatności, 
  opłacić zamĂłwienie w określonym terminie, z zastrzeĹźeniem § 8 pkt 3. 
  §8
  Oferowane metody dostawy oraz płatności 

1. Klient moĹźe skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamĂłwionego Produktu: 

2. Klient moĹźe skorzystać z następujących metod płatności: 

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu. 

§9
Wykonanie umowy sprzedaĹźy 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient Zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy SprzedaĹźy – w przeciwnym razie zamĂłwienie zostanie anulowane. 

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  B W przypadku zamówienia Produktów o róşnych terminach dostawy, Klient ma

moĹźliwość żądania dostarczenia ProduktĂłw częściami lub teĹź dostarczenia wszystkich ProduktĂłw po skompletowaniu całego zamĂłwienia. 

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposĂłb: 

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania ZamĂłwienia adres poczty elektronicznej Klienta. 

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposĂłb: 

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. 

10. OdbiĂłr osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument moĹźe odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 

6. Oświadczenie moĹźe być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie moĹźna złoĹźyć rĂłwnieĹź na formularzu, ktĂłrego wzĂłr stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 2. Skutki odstąpienia od Umowy:

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: 

1. Umową SprzedaĹźy objęte są nowe Produkty. 

2.Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. JeĹźeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 

4. Reklamację naleĹźy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niĹź w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uwaĹźa się, Ĺźe żądanie Klienta uznał za uzasadnione. 

7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a takĹźe jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy teĹź kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu. 

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

oraz 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych KlientĂłw Sklepu internetowego mogą być: 
  • W przypadku Klienta, ktĂłry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoĹşnikowi lub pośrednikowi realizującemu 
   przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, ktĂłry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności 
   elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy SprzedaĹźy skutkuje brakiem moĹźliwości zawarcia tejĹźe umowy. 

§ 13

§1 Postanowienia wstępne 

wersja dla spółek cywilnych i jednoosobowych działalności gospodarczych 

1. Sklep internetowy chemopak.sklep.pl, dostępny pod adresem internetowym chemopak.sklep.pl, prowadzony jest przez Jan Mikuła Brzestowa 2, 34-116 Spytkowice prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jan Mikuła Chemopak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6761023041, REGON  350850871 

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do KonsumentĂłw i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy SprzedaĹźy na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§2 Definicje 

1. Konsument â€“ osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, ktĂłrej przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. Sprzedawca â€“ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jan Mikuła Chemopak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6761023041, REGON  350850871 

Klient â€“ kaĹźdy podmiot dokonujący zakupĂłw za pośrednictwem Sklepu.

 1. Przedsiębiorca â€“ osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ktĂłrej odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, 
  wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 2. Sklep â€“ sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym chemopak.sklep.pl
 3. Umowa zawarta na odległość â€“ umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umĂłw na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środkĂłw porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 4. Regulamin â€“ niniejszy regulamin Sklepu.
 5. ZamĂłwienie â€“ oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza 
  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 6. Konto â€“ konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez  Klienta oraz informacje o złoĹźonych przez niego ZamĂłwieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji â€“ formularz dostępny w Sklepie, umoĹźliwiający utworzenie Konta. 

11. Formularz zamĂłwienia â€“ interaktywny formularz dostępny w Sklepie umoĹźliwiający złoĹźenie ZamĂłwienia, w szczegĂłlności poprzez dodanie ProduktĂłw do Koszyka oraz określenie warunkĂłw Umowy SprzedaĹźy, w tym sposobu dostawy i płatności. 

12. Koszyk â€“ element oprogramowania Sklepu, w ktĂłrym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a takĹźe istnieje moĹźliwość ustalenia i modyfikacji danych ZamĂłwienia, w szczegĂłlności ilości produktĂłw. 

13. Produkt â€“ dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy SprzedaĹźy między Klientem a Sprzedawcą. 

14. Umowa SprzedaĹźy â€“ umowa sprzedaĹźy Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę SprzedaĹźy rozumie się teĹź – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 

§3
Kontakt ze Sklepem 

 1. Adres Sprzedawcy: Jan Mikuła Chemopak, 34-116 Spytkowice, ul. Brzestowa 2
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: chemopak.sklep@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 604 909 190
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PKOBP 33 1020 2892 0000 5902 0421 2130
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 8:00 do 20:00
 7. §4 Wymagania techniczne 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamĂłwień na Produkty, niezbędne są: 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez

podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umoĹźliwiających realizację ZamĂłwienia bez zakładania Konta. 

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a takĹźe o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu. 
 5. §6
  Zakładanie Konta w Sklepie 
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych : imię, nazwisko, numer telefonu, adres dostawy.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w  Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma moĹźliwość w kaĹźdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego  tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczegĂłlności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. 
  §7
  Zasady składania ZamĂłwienia 

W celu złoĹźenia ZamĂłwienia naleĹźy: 

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem ZamĂłwienia, a następnie kliknąć przycisk „Do 
  koszyka” (lub równoznaczny) ;
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeĹźeli wybrano moĹźliwość złoĹźenia ZamĂłwienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamĂłwienia poprzez wpisanie danych odbiorcy ZamĂłwienia oraz adresu, na ktĂłry ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposĂłb dostarczenia 
  Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz 
  potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobĂłw płatności i w zaleĹźności od sposobu płatności, 
  opłacić zamĂłwienie w określonym terminie, z zastrzeĹźeniem § 8 pkt 3. 
  §8
  Oferowane metody dostawy oraz płatności 

1. Klient moĹźe skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamĂłwionego Produktu: 

2. Klient moĹźe skorzystać z następujących metod płatności: 

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu. 

§9
Wykonanie umowy sprzedaĹźy 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient Zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy SprzedaĹźy – w przeciwnym razie zamĂłwienie zostanie anulowane. 

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  B W przypadku zamówienia Produktów o róşnych terminach dostawy, Klient ma

moĹźliwość żądania dostarczenia ProduktĂłw częściami lub teĹź dostarczenia wszystkich ProduktĂłw po skompletowaniu całego zamĂłwienia. 

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposĂłb: 

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania ZamĂłwienia adres poczty elektronicznej Klienta. 

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposĂłb: 

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. 

10. OdbiĂłr osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument moĹźe odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 

6. Oświadczenie moĹźe być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie moĹźna złoĹźyć rĂłwnieĹź na formularzu, ktĂłrego wzĂłr stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 2. Skutki odstąpienia od Umowy:

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: 

1. Umową SprzedaĹźy objęte są nowe Produkty. 

2.Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. JeĹźeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 

4. Reklamację naleĹźy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niĹź w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uwaĹźa się, Ĺźe żądanie Klienta uznał za uzasadnione. 

7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a takĹźe jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy teĹź kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu. 

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

oraz 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych KlientĂłw Sklepu internetowego mogą być: 
  • W przypadku Klienta, ktĂłry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoĹşnikowi lub pośrednikowi realizującemu 
   przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, ktĂłry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności 
   elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy SprzedaĹźy skutkuje brakiem moĹźliwości zawarcia tejĹźe umowy. 

§ 13 Postanowienia końcowe 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z waĹźnych przyczyn to jest: zmiany przepisĂłw prawa, zmiany sposobĂłw płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O kaĹźdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczegĂłlności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobĂłw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu moĹźe złoĹźyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: h ttp://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Postanowienia końcowe 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z waĹźnych przyczyn to jest: zmiany przepisĂłw prawa, zmiany sposobĂłw płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O kaĹźdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczegĂłlności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobĂłw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu moĹźe złoĹźyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: h ttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.